false
補習
Vera
我是現屆大學生
香港理工大學(學士學位)
醫療化驗科學及放射學(榮譽)理學士組合課程- 醫療化驗科學(榮譽)理學士
會說
粵語普通話英語
性別
主要教授科目
小學 跟功課小學 全科小學 中文小學 數學小學 英文小學 科學小學 普通話(繁)初中 全科初中 跟功課初中 中文初中 英文初中 數學初中 普通話(繁)初中 化學幼稚園 陪玩遊戲幼稚園 看故事書幼稚園 跟功課幼稚園 唱兒歌幼稚園 中文幼稚園 英文幼稚園 數學幼稚園 普通話IGCSE MathsIGCSE ChemistryGCE-AL MathsGCE-AL ChemistryIGCSE BiologyGCE-AL Biology初中 生物
GCE-AL 公開考試
Chinese
A
Maths
B
Chemistry
B
Biology
B
IGCSE 公開考試
Maths
A*
Biology
A*
Chemistry
A*
Physics
A
English (Second)
A
English (First)
B
Economics
C
英文考試
IELTS
7.0
自我介紹
本人曾在聖保祿學校讀十三年書(k1-中4)。中5,6則在英國一所中學修讀alevel phy, chem, bio,chinese. 中四也有讀過IGCSE, 現正就讀於港理工大學 醫療化驗科學。 曾於英國小學做課後輔導,現正亦正幫p3 補全科。 我希望可以透過教導嘅過程令學生產生對學習嘅興趣同成功感,令佢可以係讀書方面更積極。而我亦比較喜歡以獎勵嘅方式鼓勵學生,同時增加佢哋動力和減低佢地嘅壓力。
申請配對